Powered by Smartsupp
PNEUPEX, spol. s r.o. - Svidník
Nakupujte disky na našej web stránke www.disky-pneupex.sk
0905 657 498 | Po - Pi: 08:00 - 16:00
0905 657 498 | Po - Pi: 08:00 - 16:00

Obchodné podmienky

a Ochrana osobných údajov (GDPR)

Nakupovanie tovaru na internetovej stránke www.pneumatiky-pneupex.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I.    Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou PNEUPEX, spol. s r. o., Festivalová 416/1, 089 01 Svidník (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.pneumatiky-pneupex.sk (ďalej len "obchod").

2. Predávajúci  - prevádzkovateľ internetového obchodu www.pneumatiky-pneupex.sk

Kupujúci  -  je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, za účelom nákupu tovaru.

Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 

Elektronická objednávka -  odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej ceny objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.

II.    Objednávka

1. Kupujúci objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.pneumatiky-pneupex.sk alebo telefonicky aj bez nutnosti registrácie.

2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na ďiaľku.

3. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú  adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky,a živnostník resp. právnická osoba navyše okrem obchodného mena,adresy sídla vrátane PSĆ, čísla telefónu a e-mailovej adresy aj IČO, DIĆ a IČ DPH (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

4. Tieto údaje budú v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Kupujúci si môže kedykoľvek tieto svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť  po prihlásení sa na stránke www.pneumatiky-pneupex.sk v časti " osobne údaje ".

5. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

6. Predávajúci má právo stornovať objednávku, alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) zmenila sa lehota na dodanie tovaru

d) vystavená cena produktu bola chybná

pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

7. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu po stornovaní objednávky finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

III.    Dodacie lehoty

1. Dodacia lehota 24 hodín je pri tovare umiestnenom 
na sklade vo Svidníku na ulici Festivalová 416/1. Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne.

2. Dodacia lehota do 2 dní, do 3 dní a do 7 dní je pri tovare umiestnenom na centrálnom sklade. 

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

4. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v nim poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá veci ani v tejto dodatočne primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

IV.    Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Cena zrealizovanej objednávky sa nemení. Predávajúci doručí kupujúcemu tovar za cenu v akej bol objednaný.

2. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob , pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou alebo kartou u kuriéra.

4. Pri odovzdávaní produktu platí kupujúci cenu za produkt + dopravné.
Poplatok za dopravu osobných pneumatík je 14,00 € s DPH a je účtovaný za 4 kusy pneumatík, pri počte  1 -2 ks je účtovaný poplatok 9,0 € s DPH.

Poplatok za dopravu nákladných pneumatík je od 14,00 € s DPH a viac, v závislosti od vzdialenosti a počtu objednaných pneumatík.

Poplatok za dopravu motorových olejov je 14,00 € pri objednávke do 39 €. Pri objednávke nad 39 € je doprava zdarma.

5. Doprava tovaru ku kupujúcemu je realizovaná špedičnou spoločnosťou v pracovné dni do 24 hod od prevzatia tovaru. Na adrese doručenia je nutné zabezpečiť v deň doručenia prevzatie tovaru v dobe od 8:00 – 17:00.

V.    Preberanie tovaru

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je kupujúci oprávnený skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, je zástupca špedičnej spoločnosti povinný na žiadosť kupujúceho vyhotoviť Zápis o škode na zásielke s podpisom rozsahu a povahy škody, resp. vady tovaru. Zároveň odporúčame kupujúcemu bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a informovať ho o vyššie uvedených skutočnostiach. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať poškodený tovar, resp. tovar dodaný s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

3. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu kupujúceho uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane kupujúceho a o zmene zákona Slovenskej republiky národnej rady č. 372/1990 ZB. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

4.Daňový doklad (faktúra, pokladničný blok) je dodaný spolu s tovarom. V prípade osobného odberu tovaru si tieto doklady prevezmete pri prevzatí tovaru.

VI.    Odstúpenie od zmluvy

1. Ak predávajúci nemôže splniť svojej povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinnosti predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodu vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, resp. stornovať objednávku ak kúpna zmluva ešte nebola uzavretá. Stornovať objednávku môže kupujúci telefonicky alebo doručením e-mailu.              Ak predávajúci nie je z vyššie uvedených dôvodov schopný dodať kupujúcemu tovar    v cene, ktorá je uvedená v objednávke a túto skutočnosť oznámi kupujúcemu pred záväznou akceptáciou objednávky, predávajúci nie je povinný akceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, resp. stornuje objednávku z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve bez zbytočného odkladu najneskôr však  v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho, aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.

2. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust.§ 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku ( ďalej len "Zákon o ochrane kupujúceho pri predaji na diaľku") v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní služby alebo zmluvy o poskytnutí elektronického obsahu nedodaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. §  3 Zákona o ochrane kupujúceho pri predaji na diaľku. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako  je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Ustanovenia týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. §2 písm. a) Zákona.

3. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok, e-mailom na adrese pneupex@gmail.com alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Na odstúpenie môže kupujúci využiť aj formulár, ktorý si môže stiahnuť TU.

4.Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto bodu obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

6. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto pokiaľ možno zasielajte späť :

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru resp. jej časť Vám vrátime rovnakým spôsobom, aký ste použil  pri svojej platbe (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

8. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. 

9. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčností( tovar je používaný, poškodený alebo neúplný) uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady zodpovedajúce zníženiu hodnoty zakúpeného tovaru.

10. v súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy , ktorej predmetom sú :

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobných požiadaviek spotrebiteľa , tovaru vybraného na mieru alebo tovar určeného pre jedného spotrebiteľa,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosič, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

11. Ustanovenia čl. VI. týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

VII.    Záruka a servis

1. Záruka na pneumatiky je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru  kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý a mechanicky nepoškodený na adresu sídla firmy.

2. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, zanedbaním starostlivosti, neodbornou montážou alebo nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.  

VIII.    Ochrana osobných údajov (GDPR)


1. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") PNEUPEX, spol. s r.o., Festivalová 416/1, 089 01 Svidník (ďalej len: "prevádzkovateľ").
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  1. adresa: Festivalová 416/1, 089 01 Svidník
  2. email: pneupex@gmail.com
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

4. Doba uchovávania údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
  1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a s prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  2. po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 2 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  1. podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy. Spoločnosť zabezpečujúca prepravu tovaru, t.j. poštový podnik alebo kuriérska služba – v súčasnej dobe spoločnosť DPD Slovensko, Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, DIČ: 2021648739, IČ DPH: SK2021648739, Obchodný register okr. súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B. 
  2. zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
  3. zaisťujúce marketingové služby
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

6. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  1. právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  2. právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  3. právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  4. právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
  5. právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  6. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

IX.    Záverečné ustanovenie

1. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

3. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

5. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane kupujúceho pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č.102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 

6. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

7. Predávajúci a kupujúc sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

        

Reklamačný poriadok        

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

 2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený: názov a adresa prevádzky . PNEUPEX,spol. s.r.o., Festivalová 416/1 , 089 01 Svidník. 

3. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplnatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. 

4. Predávajúci je povinný vybaviť  reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) výmenou tovaru

b) odovzdaním opraveného tovaru

c) vrátením kúpnej ceny tovaru

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

5. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

b) predávajúci vadný tovar vymení.

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

b) vrátením kúpnej ceny za tovar. 

6. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.

Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

7. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. 

8. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Druhy reklamácií a ich vybavenie :

 a) záručná reklamácia

             Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Občianskeho, resp. Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

            Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezchybnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.       

 b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.

            Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

 1. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný protokol dvojmo, z ktorého jednu kópiu odošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

 2. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiť má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia spojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim PNEUPEX, spol. s r.o., Festivalová 416/1, 089 01 Svidník je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, P.O.Box č.29, 827 99  Bratislava www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Dokument Zásady ochrany osobných údajov na stiahnutie TU!

Dokument Súhlas registrácie zákazníka do eshopu na stiahnutie TU!

 


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

Marián Michalík

konateľ spoločnosti PNEUPEX, spol. s r. o.